Leadership

Honorary Dean


     Wang Liheng

      Gu Songfen

     He Yousheng

 Wang Zongguang

 

 

Dean                                       Party Secretary of college                  Executive Dean


Tang Changhong

   Hu Shiqiang

     Wu Shufan

 

 

 

Vice Dean


Zhan xingqun

Lu bei

     Zhang bo

 

 

 

Deputy party secretary


Ge yang

Chen fang

                            

                                 

 

 

 

Assistant Dean


Yu Wensheng

Shao Xiaowei

Song wenbin

                                            

 

 

Copyright© 2015 School of Aeronautics and Astronautics Email: SJTUSAA@sjtu.edu.cn

Technical Support: WeiCheng