Leadership

Honorary Dean


     Wang Liheng

      Gu Songfen

     He Yousheng

 Wang Zongguang

 

 

Dean                                                   Executive Dean                       Party Secretary of college


Tang Changhong

   Wu Shufan

     Hu Shiqiang

 

 

 

Vice Dean


Zhan xingqun

Xiao gang

     Chen fang

 

 

 

Deputy party secretary


Zhang Kunpeng

Ge yang

                            

                                 

 

 

 

Assistant Dean


Yu Wensheng

Shao Xiaowei

Song wenbin

                                            

 

 

Copyright© 2015 School of Aeronautics and Astronautics Email: SJTUSAA@sjtu.edu.cn

Technical Support: WeiCheng